PISANI TEST PROVERE ZNANJA. Metabolički sindrom kod dece i mladih - praktični aspekti

Obaveštavamo Vas da će se u SUBOTU, 18.marta 2023. u 10 časova Amfiteatru DZ ZC Zaječar

održati KE u okviru udruženja PISANI TEST PROVERE ZNANJA:

 Metabolički sindrom kod dece i mladih - praktični aspekti

 Organizator: SLD - Podružnica Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs)
Suorganizator:- ZC Zaječar

NAPOMENA: Test je prvi put održan 01.10..2022.godine u Zaječaru.

 

AUTOR TESTA:

Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Način sprovođenja testiranja: Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;)

Testiranje se sastoji od PREDAVANjA autora testa u trajanju od 2h i iščitavanju literature u trajanju od 1 sata. Nakon toga polaznici testa pristupaju rešavanju testa u trajanju od 2 sata. Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 50 pitanja treba da ima na  30 pitanja tačne odgovore). Broj pitanja u TESTU: 50

LITERATURA NEOPHODNA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA REŠAVANjE TESTA

  1. Tagi V, M, Samvelyan S, Chiarelli F: Treatment of Metabolic Syndrome in Children. Horm Res Paediatr 2020;93:215-225. doi: 10.1159/000510941
  2. Cuda SE, Censani M. Pediatric Obesity Algorithm: A Practical Approach to Obesity Diagnosis and Management. Front Pediatr. 2019 Jan 23;6:431. doi: 10.3389/fped.2018.00431. PMID: 30729102; PMCID: PMC6351475.
  3. Polidori N, Mainieri F, Chiarelli F, Mohn A, Giannini C: Early Insulin Resistance, Type 2 Diabetes, and Treatment Options in Childhood. Horm Res Paediatr 2022;95:149-166. doi: 10.1159/000521515
  4. DeBoer, M.D. Assessing and Managing the Metabolic Syndrome in Children and Adolescents. Nutrients2019, 11, 1788. https://doi.org/10.3390/nu11081788
  5. UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA PREVENCIJU GOJAZNOSTI KOD DECE I ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 9/2018).

 

PRISTUP  LITERATURI

Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;) pre termina održavanja testa.

 

Adresa:Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar.19000 Zaječar, Rasadnička b.b.Web adresa: www.sldzajecar.org.rsE-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com.

TEST je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-475/2022-01. Datum: 15.08.2022.. godine. Evidencioni broj: А-1-1314/22 ( red 25). Na osnovu ove odluke TESTIRANI dobija 5 boda, autor testa 7 boda.
Ciljna grupaLekari,Stomatolozi,Biohemičari,Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Cena KE: Članovi SLD 1000,00 dinara,ostali učesnici 2.000,00 dinara !!!

NAPOMENA: ČLANOVI SLD PODRUŽNICE ZAJEČAR KOJI SU UPLATILI 1.000, DINARA U 2023.GODINI NA IME KONTINUIRANE EDUKACIJE ČIJI SU PREDAVAČI ČLANOVI SLD PODRUŽNICE ZAJEČAR OSLOBOĐENI SU KOTIZACIJE !!!

Prijava za TEST: Preuzmite prijavu

Prijave slati  zaključno sa 17.03.2023.godine u 15 h.

Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.combratimirkajelenkovic@gmail.com. Telefon: 062/80-39-570 .  

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar" .Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija.TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.

Broj računa: 205-0000000167929-22.SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 18.03.2023. Poziv na broj- Vaš broj licence Prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za seminar

 


Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com  
Telefon: 062/80-39-570