XXXII Timočki medicinski dani


XXXII Timočki medicinski dani

23-24. maj 2013, Zaječar
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO,
PODRUŽNICA ZAJEČAR Rasadnička bb, 19000 Zaječar


 

XXXII Timočki medicinski dani
23-24. maja 2013. godine (četvrtak i petak), Zaječar

- Drugo obaveštenje -

Poštovane koleginice i kolege,
naredni XXXII TIMOČKI MEDICINSKI DANI, tradicionalni simpozijum stručnih
i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije, biće održani od 23-24. maja 2013. godine (četvrtak i petak) u Zaječaru, uz učešće renomiranih stručnjaka iz cele naše zemlje.

Obaveštenja i društveni program

 

1. XXXII Timočki medicinski dani
23-24. maja 2013. godine (četvrtak i petak), Zaječar

- Preuzmite drugo obaveštenje 

- Preuzmite kratki program

- Preuzmite prijavu za učešće


Promena mesta održavanja:

Velika sala Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Trg oslobođenaj bb, Zaječar
umesto u Domu zdravlja, ZC "Zaječar, Rasadnička bb kako je prvobitno najavljeno

 

2. Hitna stanja u svakodnevnom radu - II deo, 2013. godine
Domaći kurs prve kategorije
25. maj 2013. godine (subota), Zaječar

- Preuzmite drugo obaveštenje

- Preuzmite kratki program

- Preuzmite prijavu za učešće


Promena mesta održavanja:

Velika sala Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Trg oslobođenaj bb, Zaječar
umesto u Domu zdravlja, ZC "Zaječar, Rasadnička bb kako je prvobitno najavljeno


Tehnički organizator: Easy Travel & Events
Prvomajska 4a, 18000 Niš
Telefoni: + 381 18 292 555, + 381 18 292 552, + 381 69 329 2555.
E-mail: info@easytravel.rs

 

I - Ukratko

XXXII Timočki medicinski dani
23-24. maja 2013. godine (četvrtak i petak), Zaječar

XXXII Timočki medicinski dani, tradicionalni simpozijum stručnih i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije, biće održani od 23-24. maja 2013. godine (četvrtak i petak) u Zaječaru

 

1. Akreditacija

XXXII TIMOČKI MEDICINSKI DANI su na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije,
Broj. 153-02-3563/2012-01. (15.11.2012. godine.), Beograd, akreditovan pod rednim brojem A-1-3122/2012 (red 15), kao “Ostali domaći simpozijumi”.

CILJNA GRUPA: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari
TRAJANJE NASTAVE U SATIMA: 15 sati
BROJ BODOVA ZA PREDAVAČA: 11
BROJ BODOVA ZA USMENU PREZENTACIJU NA SIMPOZIJUMU: 9
BROJ BODOVA ZA POSTER PREZENTACIJU NA SIMPOZIJUMU: 7
BROJ BODOVA ZA PASIVNO UĆEŠĆE: 5
MAKSIMALNI BROJ SLUŠALACA KE: 400


2. Opšte informacije

MESTO ODRŽAVANJA: Velika sala Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Trg oslobođenja bb, Zaječar UMESTO u Domu zdravlja, ZC “Zaječar”, Zaječar, Rasadnička bb kako je prvobitno najavljeno
REGISTRACIONI PULT se nalazi u prostoru ispred kongresnih sala.
Svi radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće objavljeni u Zborniku sažetaka sa XXXII Timočkih medicinskih dana.
Da bi sažetak prihvaćenog rada bio objavljen u Zborniku sažetaka, neophodno je da se autor rada registruje i uplati kotizaciju.
Elementi programa Timočkih medicinskih dana koji su uključeni kotizacijom: prisustvo svim predavanjima, torba i materijal, kafe pauze, svečana večera

3. Prijavljivanje i registracija

Prijavljivanje se vrši do 20.4.2013. godine.
Preuzmite prijavu za učešće
OBAVEZNO POSLATI SKENIRAN DOKAZ o izvršenoj uplati radi regulisanja učešća i uplaćenog smeštaja

 

4. Uputstvo autorima

PLENARNA PREDAVANJA: do 30 minuta po predavanju
USMENE PREZENTACIJE:Trajanje usmene prezentacije radova ograničeno je na 8 minuta.
Napomena: U salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije
pripremiti u programu MS PowerPoint (MS Office 2003 i 2007) i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom laptop računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja. Diskusija na kraju sesija.
O terminu izlaganja bićete obavešteni u Finalnom programu.

POSTER PREZENTACIJE:

Nakon sesije usmenih predavanja, komisija će obići postere.
Način izlaganja: POSTER. Napomena: veličina postera 90cm (širina) x 170 cm (visina). Koristite jasno čitljiv font: Arial,
Helvetica ili TamesNew Roman. Molimo Vas da u vreme predstavljanja Vašeg postera budete ispred njega kako biste mogli da učestvujete u diskusiji.
Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije.
Posteri treba da budu postavljani na panoe najkasnije 15 minuta pre početka poster sesije i uklonjeni sa panoa najkasnije 30 minuta nakon završetka poster sesije. Obezbeđen je materijal za fiksiranje postera na table.
Svaki pano biće obeležen brojem, koji predstavlja broj postera naznačen u programu predavanja. Molimo autore postera da se pridržavaju ovog redosleda.
Tehničke propozicije za izradu Vašeg postera:
− Naslov rada
− Ime (na) autora
− Ustanova/organizacija
− Kontakti
− Ključne reči (do 3)
− Koristite jasno čitljiv font: TimesNew Roman, Arial ili Helvetica

 

5. Evaluacija kongresa

Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene Timočkih medicinskih dana

 

6. ID kartica

Svi registrovani učesnici će dobiti ID Karticu prilikom preuzimanja materijala.
Prisustvo radnom delu i drugim aktivnostima u okviru Timočkih medicinskih dana moguće je samo uz ID Karticu
Za vreme Timočkih medicinskih dana biće organizovana prateća izložba farmaceutske industrije
Vaučer za svečanu večeru dobićete prilikom registracije. Molimo da ga ponesete sa sobom.
Prijavljivanje je elektronskim putem (Web: www.sldzajecar.org.rs) i počeće od dana postavljanja prijavnog formulara na sajt SLD Podružnica Zaječar (sld.podruznicazajecar@gmail.com). Krajni rok za prijavljivanje je 20. april 2013. godine. Organizacioni odbor zadržava pravo da rok bude skraćen ukoliko ranije dođe do popunjavanja predviđenog broja učesnika KE (o čemu će na vreme biti obavešteni zainteresovani).


II - Detaljne informacije

 

1. XXXII Timočki medicinski dani

Naredni XXXII TIMOČKI MEDICINSKI DANI, tradicionalni simpozijum stručnih i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije, biće održani od 23-24. maja 2013. godine (četvrtak i petak) u Zaječaru.

U okviru XXXII TMD biće održani i:

 1. Konkurs za najbolju fotografiju lekara fotoamatera AD MANUM MEDICI
 2. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a

 

1.1 Akreditacija

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-3563/2012-01
Datum: 15.11.2012. godine. B e o g r a d.  
Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05, 72/09- dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

 

ODLUKU

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 16.12.2011. godine (broj: 153-02-1379/2011-01) u oktobarskom roku 2012. godine

red 15
REDNI BROJ A-1-3693/11
ORGANIZATOR Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar
ADRESA ORGANIZATORA Džordža Vašingtona 19, Beograd
E- mail adresa bratimirkajelenkovic@gmail.com
Cena KE 4.000,00 dinara za članove SLD; 5. 000,00 dinara za ostale
DATUM I MESTO ODRŽAVANjA 23 - 24.05.2013. ZC Zaječar, Amfiteatar DZ Zaječar, Rasadnička bb, Zaječar
TEMA XXXII Timočki medicinski dani
PREDAVAČI doc. dr Đuro Macut, dr Bojana Stamenković, doc. dr Vladan Živaljević, prof. dr Ljubomir Panajotović, doc. dr Rade Živković, doc. dr Srđan Milovanović, dr Nikola Trajanović, prof. dr Vesela Radonjić, doc. dr Dušan Đurić, prof. dr Mile Ignjatović
VRSTA EDUKACIJE Ostali domaći simpozijumi
CILjNA GRUPA Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari
TRAJANjE NASTAVE U SATIMA 15 sati
BROJ BODOVA ZA PREDAVAČA 11
BROJ BODOVA ZA PASIVNO UĆEŠĆE 5
BROJ BODOVA ZA USMENU PREZENTACIJU NA KONGRESU/SIMPOZIJUMU 9
BROJ BODOVA ZA POSTER PREZENTACIJU NA KONGRESU/SIMPOZIJUMU 7
NAPOMENA  

 

1.2 Tematske oblasti

•    Javno zdravlje i preventivna medicina
•    Dijagnostika
•    Konzervativna medicina
•    Hirurgija i srodne grane
•    Stomatologija
•    Kazuistika
•    Istorija medicine
•    Medicina i umetnost

1.3 Predlog za teme iz oblasti „Preventivna medicina javno zdravlje“: „Preventiva juče, danas, sutra“

Ove godine navršava se 60 godina od osnivanja i početka rada Zavoda za javno zdravlje u Zaječaru, i po celoj Srbiji. Bio je to važan korak ka profesionalizaciji preventivne medicine, posebno epidemiologije, socijalne medicine, zdravstvene statistike, higijene i zdravstvenog vaspitanja. Do tada su postojali bakteriolozi koji su obavljali i druge aktivnosti iz oblasti preventive. Iz perioda entuzijazma stupilo se u period profesionalizma.

1.4 Predlog za teme iz oblasti „Istorija medicine“

Ove godine, biće mnogih manifestacija u Srbiji o Milanskom ediktu i Caru Konstantinu. Podružnica SLD u Zaječaru pridružiće se Narodnom muzeju u Zaječaru sa temom posvećenoj rimskom medicini u to doba, pobolu i pomoru stanovništva, ishrani, stanovanju, vodosnabdevanju i kvalitetu života naroda koji je živeo na području Timočke krajine u doba Rima.
Prihvataju se originalni radovi i prikazi slučajeva.

Preuzmite uputstvo za pisanje sažetaka

 

1.5 Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a

Pozivaju se mladi lekari
da svoje radove prijave na konkurs za najbolji istraživački rad mladih lekara:
Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a

Način prijavljivanja:

Prijave radova slati najkasnije do 30. marta 2013.

Uputstvo za pisanje sažetka

 • Tekst sažetka mora da jasno ukazuje na suštinu rada.
 • U sažetku je neophodno navesti ime i prezime autora i koautora, njihove kontakt adrese, puni naziv i adresu ustanove, tematsku oblast i željeni oblik prezentacije rada
 • Sažetak treba da sadrži: Cilj; Materijal i metode; Rezultate i Zaključak.
 • Sažetak ne sme da sadrži ilustracije, grafikone, ni tabele.
 • Mora biti izrađen u programu Word, Times New Roman - font 12 pt, sa marginama 2 cm, maksimum 500 reči.

Naučni odbor Timočkih medicinskih dana oceniće dostavljene sažetke i o tome obavestiti autore.


1.6 „Hitna stanja u svakodnevnom radu“ - drugi deo, 2013. godina

U okviru XXXII TMD biće održan i satelitski simpozijum:
„Hitna stanja u svakodnevnom radu“ - II deo, 2013. godina

Preuzmite prijavu za učešće

Drugo obaveštenje sledi najkasnije do 15.4.2013. godine
Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte.
DOBRODOŠLI!

Kontakt:
Predsednik organizacionog odbora
dr Bratimirka Jelenković
062/803-95-70
bratimirkajelenkovic@gmail.com
 


1.7 Konkurs za izložbu fotografija"Ad manum medici" 2013.

Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar i uredništvo Timočkog medicinskog glasnika, u okviru XXXII Timočkih medicinskih dana, koji su održani od 23. do 24. maja 2013. godine,
raspisalo je konkurs za VII Izložbu fotografija lekara-fotoamatera.

Foto-konkurs "Ad manum medici"
Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar i uredništvo Timočkog medicinskog glasnika već tradicionalno organizuje konkurs lekara-fotoamatera.

Otvaranje VII izložbe fotografija lekara fotoamatera "Ad manum medici"

Mesto: Zaječar, Dom zdravlja, Rasadnička bb.
Datum: četvrtak, 23. maj 2013. godine,
Glavni i odgovorni urednik TMG
dr Emil Vlajić
062/800-33-23
vemil@open.telekom.rs


 

1.8 Organizacioni odbor


Predsednik Organizacionog odbora
Prim Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zaječar, Rasadnička bb;  Dečije odeljenje


Organizacioni odbor
Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zaječar
Rasadnička bb  19000 Zaječar

- Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastać. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista subspecijalista kardiolog Internistička ordinacija Dr Bastać Ul Kosančićev Venac 16  19 000 Zaječar
- Prim. Dr sci. med. dr  Željka Aleksić Nuklearna medicina ZC Zaječar, Rasadnička bb,Služba za nuklearnu medicinu
- Prim. Mr sci. med. dr Aleksandar Aleksić Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zaječar, Rasadnička bb, Interno odeljenje
- Prim. Mr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zaječar, Rasadnička bb, Interno odeljenje
- Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušić Epidemiolog ZZJZ "Timok"  Sremska 13,  Zaječar 19 000
- Dr Emil Vlajić, neuropsihijatar, subspecijalistaepiletolog. Neurologija. ZC Zaječar, Rasadnička bb.
- Dr Zoran Jelenković, urolog, Rrepublički fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zaječar, Zaječar.
- Prim. dr Vera Najdanović Mandić, specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu žena. DZ, ZC Zaječar, Rasadnička bb.
- Prim. dr Vesna Petković, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, 19 000, zaječar
- Dr Aleksandar Petrović, infektolog. Infektivno odeljenje. ZC Zaječar, Rasadnička bb.
- Dr Žaklina Damjanović,specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja

Zdravstveni centra Zaječar, Zaječar
Rasadnička bb  19000 Zaječar

- Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Stanislav Tadić, specijalista radiologije
- Direktor Bolnice. Dr Jovan Stevanović, specijalista internista
- Direktor Doma zdravlja: Dr Jelica Radenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad", Gamzigradska Banja
- Direktor : Dr Rade Kostić. Fiz. Med. i rehabilitacija. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja

Zavod za javno zdravlje ''Timok'', Zaječar
- Slađana Ristić direktor Zavoda za javno zdravlje "Timok.
Adresa: Zavod za javno zdravlje Timok Zaječar, Sremska 13, 19000 Zaječar

1.9 Članovi Naučnog odbora

Predsednik:
Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastać. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista subspecijalista kardiolog Internistička ordinacija Dr Bastać Ul Kosančićev Venac 16  19 000 Zaječar

Članovi:
- Prim. Dr sci. med. dr Nebojša Paunković. Ordinacija „Dr Paunković“, Zaječar
- Prim. Dr sci. med. dr  Željka Aleksić Nuklearna medicina ZC Zaječar, Rasadnička bb,Služba za nuklearnu medicinu
- Prim. Mr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zaječar, Rasadnička bb, Interno odeljenje
- Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zaječar, Rasadnička bb;  Dečije odeljenje
- Prim. Mr sci. med. dr Aleksandar Aleksić Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zaječar, Rasadnička bb, Interno odeljenje
- Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušić Epidemiolog ZZJZ "Timok"  Sremska 13,  Zaječar  19 000
- Prim. mr sci. med. dr Midrag Đorđević Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zaječar, Rasadnička bb, Interno odeljenje
- Prim. mr sci. med. dr Biserka Tirmenštajn Janković, interna medicina, subspecijalista nefrologije, ZC Zaječar, Rasadnička bb, Odeljenje hemodijalize
- Mr sci. med. dr Danijela Nikolić Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zaječar, Rasadnička bb, Interno odeljenje

1.10 Spisak predavača po pozivu

 • Docent dr Đuro Macut. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Klinički centar Srbije.
  TEMA: SINDROM POLICISTIČNIH OVARIJUMA – METABOLIČKI I REPRODUKTIVNI ASPEKTI
 • Dr sc med Bojana Stamenković, asistent. Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu. Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja, nb Medicinskog fakulteta u Nišu.
  TEMA: RANO OTKRIVANjE I LEČENjE REAUMATOIDNOG ARTRITISA
 • Doc. Dr sci Vladan Živaljević, Medicinski fakultet Beograd, Centar za endokrinu hirurgiju, KCS Beograd
  TEMA: DA LI JE KARCINOM TIROIDEJE NASLEDAN ILI NE
 • Prof. dr sci. med. Ljubomir Panajotović. Visoka medicinska škola strukovnih studija “Milutin Milanković“ Beograd. AmericanSchool of Medicine at Belgrade, European University Belgrade. Redovni profesor
  TEMA: SAVREMENI KONCEPT U LEČENjU TEŠKIH OPEKOTINA
 • Doc. dr Rade S. Živković. Stomatološki fakultet Beograd. Klinika za stomatološku protetiku. Uža naučna oblast: Stomatološka protetika, gnatologija, Totalna proteza.
  TEMA: SAVREMENI TRENDOVI U REKONSTRUKCIJI-ENDODONSKI LEČENIH ZUBA
 • Docent Dr Srđan Milovanović, psihijatar. Medicinski fakultet u Beogradu. Klinika za psihijatriju, KCS.
  TEMA: SPAVANjE – FIZIOLOŠKI RITMOVI; POREMEĆAJI
 • Dr Nikola Trajanović. naučni saradnik. SleepResearchUnit. University Health Network. Toronto WesternHospital. Toronto, Kanada.
  TEMA: „Z“ HIPNOTICI
 • Prof. dr sci. farm. Vesela Radonjić. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i Odsek za farmaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Rukovodilac Nacionalnog centra za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima (NCI), ALIMS. Vanredni profesor
  TEMA: SOMNIFERNA FITITERAPIJA
 • Doc. Dr sci Dušan Đurić. Medicinski fakultet u Kragujevcu. Institut za rehabilitaciju, Beograd.
  TEMA: MORFEUS-BOG SNA
 • Prof. dr Mile Ignjatović. Vojnomedicinska akademija Beograd, Klinika za opštu hirurgiju.
  TEMA:. IZUČAVANjE ISTORIJE MEDICINE U SRBIJI.

Nakon dvodnevnog simpozijuma:  sledi satelitski simpozijum, organizovan kao kurs kontinuirane medicinske edukacije u trajanju od 7,5 radnih sati, posvećen temi HITNA STANjA U SVAKODNEVNOM RADU DRUGI DEO-2013. GODINA. 

 

1.11 Preliminarni program

Program kontinuirane edukacije

Četvrtak, 23.05.2012. godine
satnica tema metod obuke * predavač
9:00-10:00  Svečano otvaranje
Koktel dobrodošlice  
9:00-13:30  Konzervativna medicina i dijagnostika
10:00-10:30  Sindrom policističnih ovarijuma –
metabolički i reproduktivni aspekti
predavanje Docent dr Đuro Macut
10:30-11:00  Rano otkrivanje i lečenje reaumatoidnog artritisa  predavanje  Dr sc med Bojana Stamenković, asistent 
11:00-11:30  Da li je karcinom tiroideje nasledan ili ne   predavanje Doc. Dr sci Vladan Živaljević 
11:30-11:45 Kafe pauza
11:45-12:45 Konzervativna medicina i dijagnostika  usmene prezentacije originalnih radova  
12:45-13:30 Konzervativna medicina i dijagnostika  poster prezentacije originalnih radova  
13:30-14:15 Pauza za ručak
Otvaranje izložbe fotografija lekara fotoamatera
14:15-16:30 Hirurgija i srodne grane
14:15-14:45 Savremeni koncept u lečenju teških opekotina predavanje Prof. dr sci. med. Ljubomir Panajotović 
14:45-15:45 Hirurgija i srodne grane usmene prezentacije originalnih radova  
15:45-16:15 Hirurgija i srodne grane poseter prezentacije originalnih radova  
16:15-16:45 Tema: Savremeni trendovi u rekonstrukciji endodonski lečenih zuba predavanje  Doc. dr Rade S. Živković 
16:45-17:30 Stomatologija  usmene i poster prezentacije originalnih radova 
17:30-17:45 Kafe pauza  
17:45-18:45 Radovi mladih autora  usmene i poster prezentacije originalnih radova
20:30- Svečana večera 
     
Petak, 24.05.2012. godine
9:00-11:00 Kratak seminar o nesanici:
Upotreba nove generacije hipnotika i somnifernih lekova u lečenju insomnije  
9:00-9:30 Spavanje – fiziološki ritmovi, poremećaji predavanje Doc. dr Srđan Milovanović
9:30-10:00 „Z“ hipnotici  predavanje  Dr Nikola Trajanović
10:00-10:30 Somniferna fitoterapija  predavanje Prof.dr Vesela Radonjić
10:30-11:00 Morfeus – bog sna  predavanje  Doc. dr Dušan Đurić
11:00-11:15 Kafe pauza
11:15-12:15 Preventivna medicina
Javno zdravlje 
usmene i poster prezentacije originalnih radova
12:15-13:15 Preventivna medicina
Javno zdravlje
poster prezentacije originalnih radova
13:15-14:00 Pauza za odmor, druženje i koktel  
14:00-14:30 Izučavanje istorije medicine u Srbiji predavanje Prof. Dr Mile Ignjatović
14:30-15:30 Istorija medicine usmene i poster prezentacije originalnih radova
15:30-16:15 Medicina i umetnost usmene i poster prezentacije originalnih radova
16:15-16:30 Kafe pauza
16:30-17:30 Kazuistika usmene prezentacije originalnih radova 
17:30-18:15 Kazuistika poster prezentacije originalnih radova 
18:15-18:30 Dodela potvrda o učešću
Svečano zatvaranje XXXII Timočkih medicinskih dana 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

1.12 Prijava za učešće

Preuzmite prijavu za učešće 

Popunjenu prijavu poslati na e-mail adresu: sld.podruznicazajecar@gmail.com


2. Hitna stanja u svakodnevnom radu - II deo, 2013. godina

Prvo obaveštenje
Kurs Hitna stanja u svakodnevnom radu - drugi deo, 2013. godina biće održan 25. maja 2013. godine (subota) u Zaječaru.

Sledeći tradiciju organizovanja dobrih Simpozijuma, vezanih za tradicionalne Timočke medicinske dane, i ove godine Predsedništvo zaječarske podružnice odlučilo se da posveti dužnu pažnju hitnim stanjima u svakodnevnom radu lekara.
Nadamo se da ćete na ovom simpozijumu dobiti korisne informacije i opravdati trud organizatora, a na korist naših pacijenata.


2.1 Organizacioni odbor i organizacija


Simpozijum”Hitna stanja u svakodnevnom radu - II deo, 2013. godina”
je na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije, broj 153-02-3563/2012-01. (15.11.2012. godine.), Beograd,akreditovan pod rednim brojem A-1-3151/2012, kao domaći kurs prve kategorije.

Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari
Broj bodova za predavača: 12
Broj bodova za slušaoce: 6

Organizator:
Srpsko Lekarsko Društvo Podružnica Zaječar

Predsednik zaječarske podružnice SLD
Prim mr. sci Bratimirka Jelenković
kontakt: 062/80 39 570
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com

Suorganizatori:

Srpsko Lekarsko Društvo, Sekcija urgentne medicine
Predsednik Sekcije urgentne medicine SLD
Prim. Dr Kornelija Jakšić Horvat

Zdravstveni centar Zaječar
Direktor
Dr Stanislav Tadić

Srpsko Lekarsko Društvo
Kardiološka sekcija SLD
- Prof Dr. Mirjana Krotin, Predsednik sekcije.kontakt:011/3010707,
- Dr Sc. Marija Zdravković, Sekretar sekcije. kontakt: 065/2270301
- Dr Sc. Dušan Bastać, član predsedništva sekcije kontakt: 063/402396

Kontakt: sekcija.urgentne.medicine@gmail.com
Kontakt: Zdravstveni centar Zaječar: www.zczajecar.info
Kontakt: sekcija.kardioloska@gmail.com

Tehnički organizator:
Agencija Easy Travel, Niš

 

2.2 Opšte informacije

"Hitna stanja u svakodnevnom radu – drugi deo, 2013. godina
Datum: 25. maj 2013. (subota)

Mesto održavanja: Dom zdravlja, ZC "Zaječar", Zaječar, Rasadnička bb
Elementi programa ”Hitna stanja u svakodnevnom radu - II deo, 2013. godina” koji su uključeni kotizacijom:
- prisustvo svim predavanjima,
- kongresni materijal (Zbornik sažetaka).
Polaznicima kursa biće podeljen posebno i materijal sa tabelarnim prikazom tipova aritmija i terapijom svake ponaosob, evaluacioni list,”Ulazni” i “Izlazni” test), kafe pauze, ručak.

Prijavljivanje i registracija

Prijavljivanje se vrši do 20. aprila. 2013. godine.
Preuzmite prijavu za učešće

Popunjenu prijavu poslati na e-mail adresu: sld.podruznicazajecar@gmail.com

Obavezno poslati skeniran dokaz o izvršenoj uplati radi regulisanja učešća i uplaćenog smeštaja

Evaluacija kongresa
Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene kursa”Hitna stanja u svakodnevnom radu - II deo, 2013. godina”

ID kartica
Svi registrovani učesnici će dobiti ID Karticu prilikom preuzimanja materijala.
Prisustvo radnom delu i drugim aktivnostima u okviru kursa ”Hitna stanja u svakodnevnom radu - II deo, 2013. godina” moguće je samo uz ID Karticu
Za vreme kursa ”Hitna stanja u svakodnevnom radu - II deo, 2013. godina” biće organizovana prateća izložba farmaceutske industrije.

Simpozijum ”Hitna stanja u svakodnevnom radu - II deo, 2013. godina” je na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-3563/2012-01. (15.11.2012. godine.), B e o g r a d, akreditovan pod rednim brojem A-1-3151/2012 (red 100), kao Domaći kurs prve kategorije.

Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari
Broj bodova za predavača: 12
Broj bodova za slušaoce: 6

Maksimalni broj slušalaca KE: 350

Prijavljivanje je elektronskim putem (www.sldzajecar.org.rs). Popunjenu prijavu poslati na e-mail adresu: sld.podruznicazajecar@gmail.com.

Krajni rok za prijavljivanje je 20. april 2013. godine.
Organizacioni odbor zadržava pravo da rok bude skraćen ukoliko ranije dođe do popunjavanja predviđenog broja učesnika KE (o čemu će na vreme biti obavešteni zainteresovani).

Kotizacija Članovi SLD Ostali učesnici
Rana kotizacija (zaključno sa 20.04. 2012.) (samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem
do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika)
2.000,00 dinara 3.000,00 dinara
Kasna kotizacija (posle 20.04. 2012.) (samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem
do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika)
3.000,00 dinara 4.000,00 dinara
Kotizacija „na licu mesta“ (samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem
do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika)
4.000,00 dinara 5.000,00 dinara

 

2.3 Članovi Programskog odbora

Predsednik
Prim. Dr sci med dr Dušan Bastać. lekar, primarijus,specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka. Internistička ordinacija „Dr Bastać“; Zaječar. Uža naučna oblast: Kardiologija

Članovi:

 1. Prof dr sci med Vladimir Ćuk. Hirurg. Klinika za hirurgiju „Nikola Spasić“ KBC Zvezdara. Vanredni profesor.. Uža naučna oblast: Hirurgija.
 2. Prof dr Anđelka Slavković, dečji hirurg i dečji urolog, Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju, Klinički centar Niš. Redovni profesor. Uža naučna oblast: Hirurgija – dečja hirurgija - dečja urologija
 3. Prof Goran Jovanović, oralni hirurg, Medicinski fakultet Niš Klinika za stomatologiju. Odeljenje za oralnu hirurgiju. Redovni profesor. Uža naučna oblast: Oralna hirurgija
 4. 5. Prof. dr Ljiljana Pejčić. Klinika za dečje interne bolesti KC Niš. Vanredni profesor. . Uža naučna oblast: Pedijatrija (Kardiologija)
 5. Prof dr Jovan Peruničić. Medicinski fakultet u Beogradu. Klinika za urgentnu internu medicinu. Vanredni profesor. Uža naučna oblast: Kardiologija
 6. Prof dr Milan Pavlović. Medicinski fakultet Niš. Klinika za kardiovaskularne bolesti KC Niš. Vanredni profesor. Uža naučna oblast: Kardiologija
 7. Prof. dr Branislav S. Stefanović. Klinika za kardiologiju. Klinički centar Srbije. Uža naučna oblast: Kardiologija
 8. Dr sci med dr Ružica Kravljanac. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" Beograd. Uža naučna oblast: Pedijatrijska neurologija
 9. Prim. mr sci. med. dr Vladimir Mitov. Interna medicina; Magistar kardiologije. Pejsmeker centar, Odeljenje za kardiovaskularne bolesti, Interno odeljenje. ZC Zaječar, Rasadnička bb
 10. Dr Zorica Jovanović, dečji hirurg, Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju, Klinički centar Niš. Dečji hirurg. Uža naučna oblast: Hirurgija – dečja hirurgija
 11. Mr sci med dr Tanja Jozić. Specijalista interne medicine, magistar kardiologije. Urgentna kardiologija, Klinika za kardiologiju KCS. Uža naučna oblast: Urgentna kardiološka stanja, akutni koronarni sindrom.

 

2.4 Spisak predavača

Predavači po pozivu:

 1. Prof dr sci med Vladimir Ćuk. Hirurg. Klinika za hirurgiju „Nikola Spasić“ KBC Zvezdara. Vanredni profesor.. Uža naučna oblast: Hirurgija.
  TEMA: AKUTNI ABDOMEN – IZAZOV TRAJE
 2. Prof dr Anđelka Slavković, dečji hirurg i dečji urolog, Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju, Klinički centar Niš. Redovni profesor. Uža naučna oblast: Hirurgija – dečja hirurgija - dečja urologija
  TEMA: TUPE POVREDE PARENHIMSKIH ORGANA TRBUHA U DECE
 3. Prof Goran Jovanović, oralni hirurg, Medicinski fakultet Niš Klinika za stomatologiju. Odeljenje za oralnu hirurgiju. Redovni profesor. Uža naučna oblast:Oralna hirurgija
  TEMA: ZNAČAJ RANOG LEČENjA DENTOGENIH INFEKCIJA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI
 4. Prof. dr Ljiljana Pejčić. Klinika za dečje interne bolesti KC Niš. Vanredni profesor. Uža naučna oblast: Pedijatrija (Kardiologija)
  TEMA: URGENTNA STANjA U  DEČJOJ KARDIOLOGIJI
 5. Prof dr Jovan Peruničić. Medicinski fakultet u Beogradu. Klinika za urgentnu internu medicinu. Vanredni profesor. Uža naučna oblast: Kardiologija
  TEMA: AKUTNI AORTNI SINDROM
 6. Prof dr Milan Pavlović. Medicinski fakultet Niš. Klinika za kardiovaskularne bolesti KC Niš. Vanredni profesor. Uža naučna oblast: Kardiologija
  TEMA: AKUTNI KORONARNI SINDROM (AKS) - REPERFUZIONA TERAPIJA
 7. Prof. dr Branislav S. Stefanović. Klinika za kardiologiju. Klinički centar Srbije. Uža naučna oblast: Kardiologija
  TEMA: AKUTNA PLUĆNA TROMBOEMBOLIJA
 8. Dr sci med dr Ružica Kravljanac. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" Beograd. Uža naučna oblast: Pedijatrijska neurologija
  TEMA: LEČENjE EPILEPTIČKOG STATUSA KOD DECE
 9. Dr Zorica Jovanović, dečji hirurg, Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju, Klinički centar Niš. Dečji hirurg. Uža naučna oblast: Hirurgija – dečja hirurgija
  TEMA: SAVREMENI TRETMAN TUPIH POVREDA PANKREASA KOD DECE
 10. Mr sci med dr Tanja Jozić. Specijalista interne medicine, magistar kardiologije. Urgentna kardiologija, Klinika za kardiologiju KCS. Uža naučna oblast: Urgentna kardiološka stanja, akutni koronarni sindrom
  TEMA: AKUTNI AORTNI SINDROM I EMBOLIJA PLUĆA (rešavanje kliničkih problema)

Predavači ZC Zaječar:

 1. Prim. Dr sci med dr Dušan Bastać. lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka. Internistička ordinacija „Dr Bastać“; Zaječar. Uža naučna oblast: Kardiologija
  TEMA: AKUTNA SRČANA INSUFICIJENCIJA
 2. Prim. mr sci. med. dr Vladimir Mitov. Interna medicina; Magistar kardiologije. Pejsmeker centar, Odeljenje za kardiovaskularne bolesti, Interno odeljenje. ZC Zaječar, Rasadnička bb,
  TEMA: ARITMIJE - HITNA STANjA

 

2.5 Preliminarni program kursa prve kategorije
„Hitna stanja u svakodnevnom radu - II deo, 2013. godina“

Datum: 25. maj 2013. (subota)
Mesto održavanja: Amfiteatar Doma Zdravlja, ZC Zaječar

Program kontinuirane edukacije 

8:45-9:00 Svečano otvaranje   
9:00-9:15 Test provere znanja "ulazni test"   
9:15-09:45 Akutni abdomen - izazov traje  predavanje Prof dr Vladimir Ćuk 
9:45-10:00 Akutni abdomen - izazov traje  rešavanje kliničkih problema Prof dr Vladimir Ćuk
10:00-10:30 Tupe povrede parenhimskih organa trbuha u dece predavanje  Prof dr Anđelka Slavković
10:30-11:00 Savremeni tretman tupih povreda pankreasa kod dece predavanje Dr Zorica Jovanović
11:00-11:20 Tupe povrede parenhimskih organa trbuha u dece  rešavanje kliničkih problema Prof dr Anđelka Slavković
11:20-11:35 Kafe pauza  
11:35-12:05 Značaj ranog lečenja dentogenih infekcija u stomatološkoj praksi predavanje  Prof. dr Goran Jovanović 
12:05-12:15 Značaj ranog lečenja dentogenih infekcija u stomatološkoj praksi rešavanje kliničkih problema  Prof. dr Goran Jovanović
12:15-12:45 Lečenje epileptičkog statusa kod dece  predavanje Dr sci med dr Ružica Kravljanac
12:45-13:00 Lečenje epileptičkog statusa kod dece rešavanje kliničkih problema Dr sci med dr Ružica Kravljanac 
13:00-4:15 Pauza za ručak i kafe pauza  
14:15-14:45 Urgentna stanja u dečjoj kardiologiji predavanje  Prof. dr Ljiljana Pejčić
14:45-15:00 Urgentna stanja u dečjoj kardiologiji rešavanje kliničkih problema Prof. dr Ljiljana Pejčić
15:00-15:30 Akutni aortni sindrom
(Disekantna aneurizma aorte) 
predavanje Prof. Dr Jova Peruničić kardiolog 
15:30-16:00 Embolija pluća  predavanje Prof. Dr Branislav Stefanović, kardiolog 
16:00-16:15 Akutni aortni sindrom i embolija pluća rešavanje kliničkih problema  Mr Sci Dr Tanja Jozić
16:15-16:30 Kafe pauza 
16:30-17:00 Akutni koronarni sindrom  predavanje  Prof Dr Milan Pavlović
17:00-17:30 Akutna srčana insuficijencija  predavanje Prim. Dr sci med dr Dušan Bastać
17:30-17:45 Akutni koronarni sindrom
Akutna srčana insuficijencija
rešavanje kliničkih problema Prim. Dr sci med dr Dušan Bastać
17:45-18:00 Kafe pauza  
18:00-18:30 Aritmije, srčani blokovi i srčani zastoj predavanje Prim. mr sci med dr Vladimir Mitov
18:30-18:45 Aritmije, srčani blokovi i srčani zastoj rešavanje kliničkih problema Prim. mr sci med dr Vladimir Mitov
18:45-19:00 Test provere znanja "izlazni test"    
19:00-19:15 Dodela sertifikata
Svečano zatvaranje
   

* predavanje, vežbe, seminar, rad u grupi itd. 


III - Opšti podaci i kontakt

Opšti podaci:

Naziv: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
Matični broj udruženja: 07325843
PIB: 102207416
Delatnost udruženja: 9412- Delatnosti strukovnih udruženja
TEKUĆI RAČUN:
Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar
Broj računa: 205-0000000167929-22

Telefon: 0628039570 * Faks: 019/442-276 *
e-mail: timockidani2013@gmail.com; sld.podruznicazajecar@gmail.com

Kontakt:
Predsednik organizacionog odbora
dr Bratimirka Jelenković
062/803-95-70
bratimirkajelenkovic@gmail.com