Odluka o iznosu godišnje članarine za 2023

ОДЛУКА СЛД БЕОГРАД О ИЗНОСУ ГОДИШЊЕ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2023. годину

СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО Б Е О Г Р А Д

Београд, 12. јануар 2023. 01 број 30

 На основу члана 16. тачка 11 Статута Српског лекарског друштва Скупштина Друштва је на мешовитој седници (директно присуство и електронско гласање) одржаној заљкучно са 26. децембром 2022. Донело ОДЛУКУ

     Утврђује се годишња чланарина за 2023. у износу од 500,00 динара месечно (за лекаре који чланарину плаћају преко платног списка), односно, 6.000,00 динара на годишњем нивоу.

ДЕТАЉНИЈЕ

Поштовани чланови СЛД Подружнице Зајечар прослеђујемо ОДЛУКУ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА БЕОГРАД О ИЗНОСУ ГОДИШЉЕ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Следи извод из ОДЛУКЕ. У ПРИЛОГУ ЈЕ ОРИГИНАЛНИ ДОПИС ИЗ СЛД БЕОГРАД

Срдачан поздрав

Чланови Председништва СЛД Подружнице Зајечар

Председник СЛД Подружнице Зајечар

Прим. мр сци мед др Братимирка Јеленковић

 

СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО Б Е О Г Р А Д

(достпупно овде)

Београд, 12. јануар 2023. 01 број 30

 На основу члана 16. тачка 11 Статута Српског лекарског друштва Скупштина Друштва је на мешовитој седници (директно присуство и електронско гласање) одржаној заљкучно са 26. децембром 2022. Донело

ОДЛУКУ

  1. Утврђује се годишња чланарина за 2023. у износу од 500,00 динара месечно (за лекаре који чланарину плаћају преко платног списка), односно, 6.000,00 динара на годишњем нивоу.

Чланарина за пензионисане докторе медицине и докторе стоматологије којима је потребно издавање потврде о присуству стручним скуповима (сертификата) износи такође 6.000,00 динара на годишњем нивоу.

Чланарина за пензионисане докторе медицине и докторе стоматологије којима није потребна потврда о присуствовању стручним скуповима ( сертификат) 3.000,00 динара на годишњем нивоу.

 Незапослени доктори медицине и доктори стоматологије не плаћају чланарину уз обавезно достављање потврде о незапослености.

Студентима медицине и студентима стоматологије је на свим скуповима у организацији Друштва слободно присуство.

 За докторе медицине и докторе стоматологије који нису чланови Српског лекарског друштва потврда о присуству стручном скупу (сертификат) износи 4.000,00 динара.

  1. Чланови Српског лекарског друштва за време трајања породиљског одсуства, као и неге детета нису у обавези да плаћају чланарину( уз обавезно обавештавање Друштва) Чланови Друштва који користе боловање по другим основама у обавези су плаћања чланарине.
  2. Чланарина за 2023. важи за период 1. јануар - 31. децембар 2023.
  3. Чланарина се распоређује на следећи начин: Подружница задржава 40% (2.400,00 динара) од чланарине, 60% од чланарине се шаље Српском лекарском друштву од тога 40% (2.400,00 динара) иде за рад Друштва а 20% (1.200,00 динара) за рад специјалистичких секција Друштва.

 За пензионисане докторе медицине и докторе стоматологије, чланарина се расподељује 50 % секцији, а 50 % Друштву 4. Београдске подружнице као и друге подружнице које немају својство правног лица, уплаћују комплетну чланарину на рачун Друштва, с тим што за активност подружнице самостално располажу са 40% уплаћене чланарине.

  1. Подружнице Друштва су у обавези да најкасније до 31. јануара 2023. доставе списак доктора медицине и доктора стоматологије који плаћају чланарину, са називом специјалистичке секције којој припадају и бројем лиценце а у току године да достављају само измене и допуне овог списка. 

Без спискова чланова Стручна служба Друштва није у могућности да ажурира податке о чланству и лекари ће имати проблема са издавањем сертификата.

 II Доктори медицине и доктори стоматологије који изрaзе жељу да остваре континуитет у плаћању чланарине могу ретроактивно и за раније године да уплате чланарину у висини чланарине одређене за 2023. годину.

За докторе медицине и докторе стоматологије који конкуришу за награде и признања Српског лекарског друштва као и они који конкуришу за доделу назива примаријус захтева се да имају континуитет у чланству у последњих десет година.

 III Све потврде које издаје Друштво наплаћују се 1000,00 динара.

 IV Доктори медицине и доктори стоматологије, као и чланови-сарадници (фармацеути, психолози, дефектолози, биолози, биохемичари, социјални радници...) који нису чланови Друштва дужни су да за сертификат уплате 4.000,00 динара.